1. Svenstrup tirsdag den 16. april 2013

  Hej allesammen i arbejdsgruppen for de østvendte ramper.

  Tror det her vil interesse Jer.

  ...
  Jeg sender lige et udklip af økonomiudvalgets dagsorden til mødet den 22. april 2013.

  Her benytter VKO sig af initiativretten, man har som medlem af byrådet.

  Jeg er næsten sikker på, at dette punkt bliver vedtaget og går videre til byrådet.

  Her vil det også kunne vedtages - formentlig af hele byrådet.

  Der er et flertal i byrådet, idet jeg er bekendt med at Troels Christensen LA og Peter Lotinga (løsgænger) vil støtte denne sag.

  Mon ikke også SF og Socialdemokraterne stemmer for.

  Jeg glæder mig meget over bemærkningen om, at vi tre lokalråd nævnes og måske skal være med i arbejdet.

  Vi ses i aften hos Jytte til vort første møde tirsdag den 16. april kl. 19.00 på Enghavevej 26, 4241 Vemmelev.
  31. Anmodning om optagelse af sag - Østvendte ramper (B)
  Sagsnr.: 330-2013-39210 Dok.nr.: 330-2013-209798 Åbent

  Kompetence: Økonomiudvalget

  Beslutningstema

  Niels Jørgensen, de Konservative, Michael Gram, Dansk Folkeparti, og Stén Knuth, Venstre, foreslår, at økonomiudvalget den 22. april 2013 og hele byrådet den 29. april 2013 bakker op om de østvendte ramper ved Vemmelev, inkl. en bedre adgang ved Korsør-tilkørsel 42 mod København.

  Baggrund

  Uddrag af den netop indgåede trafikaftale

  ”Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet.

  Parterne noterer sig, at der over de seneste år er en række kommuner, der har udtrykt ønsker om anlæg af vejprojekter i relation til statsvejnettet i form af for eksempel nye tilslutninger til motorvejsnettet mv. Samtidig har flere kommuner udtrykt vilje til at medfinansiere de pågældende anlæg.

  Parterne er enige om at afsætte 100 mio. kr. til en pulje til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet, hvor staten betaler op til 50 pct. og ansøgerkommunen minimum 50 pct. af projektomkostningerne.

  Parterne er enige om, at Vejdirektoratet igangsætter en ansøgningsrunde i kommunerne. Vejdirektoratet skal foretage en tværgående vurdering af de indkommende projekter. Parterne er enige om, at kun projekter, der har relevans for trafikudviklingen på statsvejnettet, og har en væsentlig trafikal og samfundsøkonomisk relevans, vil blive prioriteret. På baggrund af kommunale ansøgninger vil Transportministeriet fremlægge forslag til forligskredsen om en konkret udmøntning af puljen i 2013”.

  VKO i Slagelse Kommune foreslår at henlægge anlægsinvestering på 20 mio.kr. primært taget af ”jordfonden” eller sekundært af kassen, samt at søge om midler med afsæt i det nye trafikforlig, der er beskrevet ovenfor.

  Der findes både en væsentlig trafikal og samfundsøkonomisk begrundelse for ramperne og for tilkørsel 42 mod København.

  Hvem:

  · Økonomiudvalg og siden Slagelse byråd – 31 mand

  · 3 lokalråd – Stillinge-Hejninge lokalråd, Tårnborg Grundejerforening og lokalråd og Vemmelev lokalråd

  · Virksomhederne i Vemmelev

  · Vemmelev som by og område

  · Opbakning fra samtlige folketingsmedlemmer og kandidater

  · Opbakning fra Korsør Erhvervsforening og Slagelse Erhvervsråd

  Udfordringer – skal afklares/udarbejdes:

  1. Pris – kendes/vides ikke med sikkerhed – et nyt projekt eller en redefinering af eksisterende projekt bør skabes i samarbejde med virksomhederne omkring Vemmelev, samt de tre lokalråd.

  2. Regering – har den yderligere midler?

  3. Byrådet skal stå sammen om dette. Vil byrådet prioritere dette?

  4. Trafikforliget – 100 mio.kr. afsat til steder, hvor der kan kobles på vejnet: det skal afklares, hvornår der kan søges.

  Fordele ved etablering af ramperne og bedre tilkørsel nr. 42 er utallige bl.a.:

  1. Udvikling af et lokalområde i vækst

  2. Trafiksikkerhed – for Vemmelevs borgere og erhvervsvirksomheder, samt trafikanter, der ”stiger på” ved tilkørsel 42

  3. Erhvervsvenlighed – overfor nuværende og kommende virksomheder

  4. Satse på erhvervsudvikling (også) i Vemmelev

  Indstilling

  Niels Jørgensen (C), Michael Gram (O) og Stén Knuth (V) indstiller,

  at der afklares og udarbejdes et projekt med de nævnte elementer. Priser undersøges, og ansøgning udarbejdes.