Det lykkedes at få valgt en fuldtallig bestyrelse

på generalforsamlingen den 16. marts 2013:

Formand: Poul Otto Seidel

Bestyrelsesmedlemmer: Sekretær Inge-Lis Seidel,

Næstformand Stella Hansen, Kasserer Laust Nissen

og Bestyrelsesmedlem Arne Schmidt Nielsen

Bestyrelsessuppleanter: Valdemar Jensen og Ulla Andersen

Revisorer: John Danielsen og Erik Lundemann

Revisorsuppleant: Valdemar Jensen

Bestyrelsen har  konstitueret sig med sekretær og kasserer umiddelbart i forlængelsen af generalforsamlingen.

Poster i udvalg er blevet fordelt - specielt har Stella Jensen og Valdemar Jensen meldt sig til lokalrådsudvalget.

Bestyrelsen i 2013/2014

 - efter generalforsamlingen den 16. marts 2013

 og efterfølgende konstituering:

 

HER ER DEN GODKENDTE BERETNING MED DE KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL DER KOM UNDER GENERALFORSAMLINGENS BEHANDLING.

TÅRNBORG GRUNDEJERFORENING OG LOKALRÅD:

BESTYRELSENS BERETNING TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 16. MARTS 2013

Vor forening blev stiftet den 10. juni 1969. Det betyder at vi i dag afholder vor ordinære generalforsamling nummer 45.

VI HAR ALTID VÆRET ET LOKALRÅD

Den beretning - som kommer nu - er også en beretning om vor forenings lokalråds aktiviteter. Det forholder sig nemlig sådan, at vi - med bemyndigelse i vor forenings vedtægters paragraf 2 - har nedsat et lokalrådsudvalg. I dette sidder hele bestyrelsen, men andre medlemmer kan selvfølgelig også være med. I skal bare bede om, at være med.

Når vor forening blander sig i mange ting, der berører vort lokalområde, så er det faktisk paragraf 2, der pålægger os det.

 Derfor blander vi os i busplanerne. Kommuneplantillæg nr. 15 - den såkaldte stiplan. Domsanbragte på Halsebyvænget og den sikkerhedsrisiko de kan udgøre for områdets beboere og det er ikke mange medlemmer vi har i dette område. Når vi klager over udvidelsen af Muskelsvindscenteret og tager stilling til opførelsen af en bygning på den nye golfbane og samarbejder med Hejninge-Stilling og Vemmelev lokalråd om de østvendte ramper og deltager i sammenslutningen af lokalråd i Slagelse kommune og i lokalrådskonferencer - så er det lige netop med bemyndigelse i paragraf 2. Når vi møder op og forlanger et møde med udvalgsformanden og forvaltningen om det materiale vi har indsendt til stiplanerne – som vi gjorde det for kort tid siden – så er grunden den, at det skal vi gøre ifølge paragraf 2.

Det er godt, at vi har paragraf 2 i vore vedtægter. Ellers var vi en ligegyldig grundejerforening, der kun skulle beskæftige os med det, som grundejerforeninger traditionelt gør. Hundelorte, for høje hække, ulovligt parkerede biler og nabostridigheder, huller i vejen, vejbelysning og så videre. Det skal vor forening naturligvis også beskæftige sig med og det gør vi også, men paragraf 2 giver krydderi på foreningen og mening og perspektiv. I dag vil jeg sige lidt om en alarmløsning som måske – måske ikke – kan have interesse for alle områdets beboere – ikke kun vore medlemmer.

Næ, paragraf 2 gør os til et talerør for områdets beboere – ikke kun vore medlemmer. Det gør det spændende og interessant og giver en mening med vor forening. Havde vi ikke paragraf 2 - var der ingen af os der sidder i bestyrelsen i dag, der gad have noget at gøre med vor forening. Det har også drevet alle tidligere bestyrelser i vor forening.

Vi kan fornemme, at der er mange der gerne vil have lukket munden på det talerør. Det er det ikke noget mærkeligt ved. Det bliver nemlig i stort omfang Slagelse kommune og byrådets kommunalpolitiske tiltag vi blander os i. Alle politikere siger selvfølgelig at de gerne vil have, at borgerne blander sig og deltager i debatter og indsender i høringssvar, men nogen indflydelse skal de selvfølgelig ikke have. Det handler om magt og magt giver man ikke frivilligt fra sig.

Meget ofte er der ting vi gerne ville beskæftige os med, men vi kan slet ikke overkomme alle de ting der dukker op. Affaldsregulativ, vandledningsafgift og kæmpemæssige forhøjelser af denne, busplaner (her har vi blandet os), skolestruktur (her har vi også blandet os), bosætningsstrategier og udvikling af vort område. Planer for undgå fremtidige oversvømmelser af vort område – vandstanden stiger nemlig på grund af klimaforandringerne. Tude ådal projektet, vindmølleplaner og meget mere.

Spørgsmål: Kunne godt se problemet med at komme i de lokale medier. Formanden gav på en forklaring hvorfor nogle skal være medlem af vor forening. Det skyldes deklarationen på 96 ejendomme i Trækvarteret, der skal være medlem af en grundejerforening.

 

Vi skal videre til hvad bestyrelsen har at berette.

 

VI HAR VÆRET RAMT AF ALVORLIGE PROBLEMER

Ved sidste generalforsamling den 17. marts 2012 vidste vi, at vort mangeårige bestyrelsesmedlem Annitta Hartmann var døende og hun genopstillede derfor ikke til bestyrelsen. Den 27. marts 2012 kl. 16.30 sov Annitta stille ind efter lang tids hård og svær kræftsygdom. Sekretæren og formanden deltog på foreningens vegne i hendes bisættelse den 2. april på Amager i København. Vi har skrevet en nekrolog på vor forenings hjemmeside under bestyrelsen.

Vi var også ramt af at vort mangeårige bestyrelsesmedlem Willy Beck, der havde været med til at stifte vor forening blev ramt af en blodprop i hjernen i efteråret 2011 og derfor ikke kunne deltage i bestyrelsesarbejdet mere.

Nu havde vi lige fået valgt ny bestyrelse og hvad skete der så. Jo vi holdt vort første bestyrelsesmøde og konstituerede os.

Så kom vi hen på sommeren og så blev vi igen ramt af ulykker. Vor næstformand Jørgen Knudsen måtte gennemgå en større tarmoperation. Han er her ikke i dag fordi han endnu ikke har afsluttet sin behandling. Han har bedt mig sige, at han gerne stiller sin bestyrelsespost til rådighed, hvis nogen er villig til at overtage – selv om han ikke er på valg i dag.

Så kom i efteråret problemerne væltende ned over mig selv. Jeg er diabetiker og pludselig kunne man ikke styre mit blodsukker på diabetesambulatoriet i Køge. Endelig her i februar og marts er der ved at komme styr på det. Det har medført, at det ikke er blevet til meget med bestyrelsesarbejdet, da jeg har tilbragt det meste af min tid i sengen. Det kan ses på hjemmesiden. Den er ikke blevet løbende opdateret og den opbygning af en ny mere brugervenlig side er ikke blevet til noget.

En ulykke kommer sjældent alene. Vor kasserer Laust Nissen måtte konstatere, at hans hustrus sygdom blev forværret. Nu gik hans tid med at passe sin kone, der var døende. Det tog al hans tid. Laust fik dog fejret sin 75 års fødselsdag i januar, men kort tid efter sov også Gitte ind og vor forening var repræsenteret ved sekretæren og formanden ved hendes bisættelse fra Tårnborg kirke.

Vor forening var også repræsenteret ved vort tidligere bestyrelsesmedlem Bent Lindhardts bisættelse fra Tårnborg kirke den 30. juni 2012.

BESTYRELSESMØDER

Derfor har vor bestyrelse kun holdt 2 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Vi har dog også holdt et lille uformelt bestyrelsesmøde ved en lille julekomsammen på en restauration i Korsør, hvor vi har spist og drukket på foreningens regning. Nej - det meste har vi betalt selv.

 

De daglige arbejdsopgaver er blevet klaret pr. e-mails og ved møder hvor Laust er dukket op ved formandens spisebord – så har vi kassereren, sekretæren og formanden tacklet det vi kunne så foreningen kunne fungere.

 

Det er alligevel blevet til en hel del.

 

Det bliver i korte overskrifter. Så må I spørge ind til sagerne.

 

MUSKELSVINDSCENTERET

Vi vedtog sidste år, at vi ville indgive en klage over udvidelsen af Muskelsvindscenteret i Musholm bugten. Det er et kæmpearbejde at skrive en sådan klage og at sætte sig ind i alle dokumenterne i sagen og ikke mindst de lovregler der gælder. Formanden har her samarbejdet med en grundejer i vort område Per Kristensen og hjulpet ham med at skrive en klage. Vi har aldrig set hinanden – det er blevet til et utal af mails og timelange telefonsamtaler. Det har faktisk udviklet sig til et venskab og vi har besluttet os for, at når det bliver varmt og foråret rigtig er kommet så vil vi mødes over en kop øl. Vi indsendte vor klage den 28. maj 2012 og vi har den 7. september 2012 fået en delafgørelse gående ud på, at vor klage ikke vil få opsættende virkning. I kan læse alt om denne sag på vor forenings hjemmeside under Musholmcenteret. Klagegebyret er heldigvis nedsat til fra 3.000 kr. til 500 kr. Det blev det netop i de dage, hvor vi klagede. Per indsendte sin klage den 3. juli 2012. Han har specielt taget sig af alle naturspørgsmålene, som han er ekspert i. Der er en klager mere – en beboer i vort område, der har angrebet selve finansieringen af centeret. Spørg hvis I vil vide noget mere.

 

Spørgsmål: Kan det center økonomisk løbe rundt, hvis det ikke udvides? Svar: Det kan det ikke. Det er gået i stå med udlejningen. En fortsat drift er betinget af en udvidelse og drift som hotel i kystnærhedszonen. Vor klage og bekymring går belastningen af naturen, som vi er bekymrede for. Kommentar: Et medlem er af den mening, at den oprindelige tilladelse aldrig skulle have været givet.

 

DOMSANBRAGTE

Sagen om de domsanbragte på institutionen Halsebyvænget. Vi omtalte sagen på generalforsamlingen sidste år. I kan læse alt om denne sag på vor forenings hjemmeside under domsanbragte. Vor forening har samarbejdet med 2 medlemmer i Gl. Halseby Tommy Sloth og Gerry Madsen. De har sørget for underskriftsindsamling – det blev til 45 - og jeg har udarbejdet dokumenterne i sagen. I 2 omgange blev vi afvist af Slagelse kommune, men endelig efter et møde med kommunens servicedirektør lykkedes det, at få et tilsagn fra byrådet den 23. oktober 2012, hvor servicedirektøren på byrådets vegne lover, at der ikke vil blive anbragt medborgere på institutionen, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko for områdets beboere.

 

Længere kan vi ikke komme har vi vurderet.

 

Man skulle tro at en sådan glad nyhed kunne man sagtens få i Sjællandske. Det kunne man ikke. Kun hvis det kunne blive til en konflikt mellem os og kommunen havde det interesse og vi måtte ikke se på forhånd hvad de ville skrive og vi skulle også lade os fotografere. Vi ville jo bare sige, at vi var glade for afgørelsen. Det kunne man heller ikke få lov til i en pressemeddelelse vi sendte til mediekoncernes lokale ugeaviser.

 

ØSTVENDTE RAMPER

Vor forening har på et lokalrådsmøde indgået en aftale om at indgå i en arbejdsgruppe med Hejninge-Stillinge og Vemmelev lokalråd, der skal bane vejen for de østvendte ramper. Vi begynder arbejdet efter denne generalforsamling.

 

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 15 – STIPLANEN

Vi skrev sådan:

Svenstrup torsdag den 7. marts 2013

Til formanden for Slagelse kommunes Plan- og byggeudvalg, Niels Jørgensen

I forlængelse af det offentlige møde afholdt på Baggesenskolen lørdag den 23. februar 2013, hvor du lovede os et møde med dig og forvaltningen om det materiale vi havde indsendt til stiplanen (kommuneplantillæg 15) og vore yderligere bemærkninger i den anledning, skal vi hermed anmode dig om en dato for afholdelse af et sådant møde.

Du bedes venligst meddele os tid og sted for et sådant møde.

Når vi først vender tilbage nu for en endelig aftale er årsagen den, at både vor forenings sekretær og undertegnede har været ramt af sygdom.

Jeg formoder, at mødet kan finde sted i løbet af formiddagen eller eftermiddagen på en hverdag i den kommende uge.

Vi ville helst om mødet kunne blive afholdt i Korsør - eksempelvis på Dahlsvej eller på det gamle Rådhus i Korsør.

 

Udvalgsformanden har meddelt os, at han vil finde en tid for et sådant møde.

 

Vi laver et høringssvar i aften. Fristen er den 17. marts 2013. Vi ved, at der kommer endnu en høringsrunde. Det eneste stykke sti der er med i planen er et par hundrede meter ude østpå. Man har dog vedtaget at stien skal være en befæstiget sti og ikke en trampesti.

 

Jeg skal her ikke remse alt det op som vi har sagt siden 1996. Spørg hvis I vil vide mere.

 

UDSLAGSOVERDÆKNING PÅ DEN NYE GOLFBANE

Vi har fået en henvendelse fra Slagelse kommune og skal afgive et nabohøringssvar i forbindelse med Korsør Golfbanes ønske om opførelse af en bygning på den nye golfbane placeret ved Lerbakken 10A. Der skal dispenseres fra skovbyggelinjen, gives en landzonetilladelse og en dispensation fra lokalplan 122 der forbyder opførelsen af bygninger i lokalplanområdet.

 

Vi indstiller til generalforsamlingen, at hvis der skal være en bygning skal den være transparent. Jeg lader lige tegningerne gå rundt. Går man ikke med hertil, så indstiller vi at vi indgiver klage over dispensationen til Natur- og miljøklagenævnet. Halsskov lokalråd kan tilsyneladende ikke finde sine egne ben i sagen og golfbanen hører ikke til i deres lokalområde.

 

Når bygningen ikke er gennemsigtig (transparent) vil den virke som et plankeværk langs med Lerbakken, der forhindrer det frie udsyn over området til Noret. Vi kan heller ikke forstå hvorfor man skal stå overdækket. Der er vel ingen der øver sig i, at skyde golfkugler ud i området når det øsregner.

 

Bestyrelsen ønsker en afstemning om spørgsmålet. Vi ønsker ikke at lægge golfsporten hindringer i vejen og vi ved, at vi har golfspillere blandt vore medlemmer.

 

Denne sag er ikke noget kardinalspørgsmål for bestyrelsen – det er den simpelthen for lille til. På den anden side har Korsør Golfklub gjort alt hvad der stod i dens magt for at forhindre, at vi fik en ordentlig sti- og en cykelsti over golfbaneområdet. Det står i regionplantillæg nr. 20, at der skal gå en sti gennem området – ikke uden om.

 

Under dette punkt tog vi en afstemning. Resultat: Enstemmigt vedtaget, at hvis kommunen dispenserer fra lokalplanen og ikke forlanger en transparent bygning var der enstemmighed om, at vor forening skal indgive en klage herover til Natur- og miljøklagenævnet.

 

LOKALRÅDSKONFERENCE

Vi orker simpelthen ikke at være statister i det show mere. Vi er tvangsindlagte til at høre på lange lysbilledforedrag uden relevans for os og uden nogen form for tid til debat. Skal den slags konferencer føre til noget konstruktivt, skal det være med politikere og en del af embedsapparatet der i dialog med os om vore ønsker til vort lokalområde. Vi har deltaget i en fra en tidlig lørdag morgen til hen på eftermiddagen den 22. september 2012. Vi havde også efterfølgende generalforsamling i sammenslutning af lokalråd – vi er 30 stykker – i Slagelse kommune. Vi vedtog at genoptage arbejdet fordi de løfter vi havde fået omkring forberedelsen af stiplanerne var blevet groft ignoreret. Formanden har senere deltaget i et lokalrådsmøde, det var meget givtigt og her besluttede vi os for forskellige samarbejdsformer og at blive mere synlige.

 

STØJDÆMPNING AF STØJ FRA MOTORVEJ OG JERNBANE PÅ NØDDEVEJ

Et af vore medlemmer på Nøddevej rettede henvendelse til vor forening for hjælp. Vi kunne se på beregninger i området at netop den kombinerede støj fra motorvej og bane fik lydtrykket op i og over grænseværdierne i decibelberegningerne.

Der er afsat midler der kan søges til støjdæmpning. Vi anså at det ville være en håbløs sag for os og at udsigten til, at man pludselig begyndte at ville støjdæmpe i området ville være meget ringe.

Området er ud mod bane og motorvej helt åbent. Der ligger en stor åben grund syd for Nøddevej. Skal der bygges her, skal der støjdæmpes.

Vi kontaktede Vemmelev lokalråd og fik her navn og telefonnummer på en der havde hjulpet Vemmelev lokalråd og havde fået opnået visse resultater. Vi kontaktede vort medlem med denne gode nyhed, men pågældende kunne fortælle os, at han nu havde fået solgt sin ejendom. Vi gør ikke mere ved sagen på indeværende tidspunkt, fordi den vil kræve store tidsmæssige ressourcer af os. Det skal nævnes at en del grundejere i Vemmelev fik nedsat deres ejendomsskatter grundet støjgenerne hvilket efter vor mening også betyder en lavere ejendomsværdi. Er det en farbar løsning?

 

VI HAR STADIG PROBLEMER MED DE STØJDÆMPENDE FORANSTALTNINGER PÅ RØDHØJVEJ OG UDSIGTSFORHOLDENE I KRYDSET HALSEBYVEJ/ØRNUMVEJ/RØDHØJVEJ

Kommunen havde lovet at ville skære de skarpe kanter af brostenene på chikanerne på Rødhøjvej. Dette er ikke sket. Man ville også undersøge om der var lyst oversigtsdeklaration på en ejendom og om denne i givet fald også blev overholdt. Intet er sket i sagen. Så her har vi et hængeparti.

 

MØDE OM SAMARBEJDE MELLEM FORENINGERNE I VORT OMRÅDE

Vi har givet vort tilsagn til et sådant samarbejde, men det viste sig at dagsordenen var en anden. Der var nogle der ville etablere et lokalråd med foreningerne som deltagere til afløsning af vor lokalrådsfunktion. Jeg forlod mødet – dels fordi et lokalråd ikke kan bestå af foreninger – dels fordi man ikke ville tage mod forenings tilbud om at anvende vor forening som paraplyorganisation for lokalrådet. Vi kunne tilbyde hjemmeside, logo, administrativ hjælp og domænenavne og ikke mindst erfaring. Et lokalråd består af alle et områdes beboere. Vi kommer med et forslag til hvordan vor forening måske kan finde en løsning i denne sag. Vi vil ikke sige mere fordi vi ikke vil i ”krig” med nogle foreninger i vort område.

 

 

Opdatering af medlemskartoteket. Vi mangler mailadresser.

Lodtrækning blandt rettidige indbetalere. 500 kr., 300 kr. og 200 kr. Præmierne er udtrukket og afleveret i form af gavekort til FØTEX (Vi kan ikke få gavekort i Frølunde Brugs)umiddelbart før julen 2012.

Høringssvar til den nye skoleplan. Hvad blev løsningen? Skolen blev bevaret med alle klassetrin. Vi tror det er en stakket frist. Elevtallet er dalet fra 312 til omkring 270 elever siden vedtagelsen. Vor holdning er i dag den, at vi vil anbefale at man lukker de store skoler i byerne og flytter eleverne ud på skolerne i landdistrikterne. I modsat fald dør landdistrikterne ud og affolkes.

Parkeringsproblemer. Lastbiler i trækvarteret. Vi afventer politiets svar. Vi har endnu intet hørt. Grundet sygdom har vi ikke fået fulgt op på sagen.

 

Hjemmesiden. Tekniske problemer. Det er ved at blive lavet om. Det er sygdom der grundet sygdom ikke er kommet videre med at få det hele rettet op til nyt design. Vor gæstebog bliver anvendt til ulovlig kommunikation af for os ukendte personer i udlandet. Det myldrer ind med meddelelser, som er os ganske uvedkommende. Flere hundrede i døgnet. Webmaster har nedlukket siden. Kun eksisterende meddelelser kan ses.

Lokalrådsproblematik. Ingen melder sig til udvalget. Vi håber det initiativ vi tager med det forslag vi stiller som forslag, kan komme ikke et stykke videre – realistisk vurderet er chancerne små. Folk gider stort set ikke involvere sig i det her.

Deltagelse i møde for lokalrådsammenslutningen. Sammenslutningen er blevet ignoreret, og demokrati er andet end politikersnak, blødt brød og kaffe. Vi har taget nye initiativer i sammenslutningen. Kampagne for de østvendte ramper eksempelvis.

Samarbejde med Halsskov og Vemmelev lokalråd. Vi har et fint samarbejde med Vemmelev lokalråd og god kontakt. Halsskov lokalråd har skiftet formand. Jeg har drøftet en sag med ham og foreslået samarbejde om et høringssvar. De går deres egne vegne og gider tilsyneladende ikke kommunikere med os. De mener også at en stor del af vort område er deres.

Projekt ”bord og bænk”. Den er lagt død af kommunen. Vi tager det op i forbindelse med stiplanerne. Der er jo lovet os en trampesti på det rekreative område.

Trafiksikkerhedsproblemer. Bumpene er høvlet ned og en kloak frilagt i krydset. Der er ikke blevet fulgt op på løftet om nedslibning af chikanerne på Rødhøjvej og oversigtsforholdene i krydset Ørnumvej/Halsebyvej/Rødhøvej. Vi vil følge op på sagen.

Rekreativt område på fyldpladsen. Vi venter på nyt. Vi tager det med under drøftelserne af stiplanerne.

Stier på golfbanen. Vi vil have en afklaring. Vi tager det med under drøftelserne af stiplanerne.

Udvidelse af Korsør kart-bane. Hvad sker der? Vi har intet nyt.

 

Manglende kontingentindbetalinger fra medlemmer i Trækvarteret. Generalforsamlingen har givet os bemyndigelse til advokatbistand og enstemmigt gentaget denne bemyndigelse. Vi har indført rykkergebyrer – uden effekt. Vi har overvejet registrering i Ribers (det er for dyrt). I forbindelse med salg af ejendommen får vi pengene i kassen. Generalforsamlingen har givet os bemyndigelse af vi ved indmeldinger midt i kontingentåret kan nedsætte kontingentet til 100 kr. for den resterende del af året. Vi opkræver kun rykkergebyrer i forbindelse med forsinket betaling fra medlemmer i trækvarteret – generalforsamlingen har dog bemyndiget os til at gøre det i alle tilfælde.

 

Møde i Sammenslutningen af lokalråd i Slagelse. Vi har genoptaget aktiviteterne. Vi har deltaget i den årlige generalforsamling og et lokalrådsmøde.

 

Bankes mose. En rigtig trist historie. Per Kristensen holder øje med overtrædelser af lovgivningen og via fotos fået standset en ulovlig opfyldning af mosen.

 

Flådestationen. Har vi omtalt på vor forenings hjemmeside.

 

Facebook. Enighed om, at vor forening også forsøger sig med en facebookgruppe.

 

Happy Einar – vort sponsorat til børneunderholdningen til juletræsfesten i Tårnborg Forsamlingshus den 28. december 2012. Bestyrelsen var ikke tilfreds med underholdningen. Vi vil ikke gentage dette sponsorat.

 

Frivilligehedskonference. Vi fik en invitation, men har ikke ønsket at deltage.

 

Busplanen. Vi fremsendte det høringssvar vi også havde fremsendt et år tidligere. Vi vidste at det var en skinhøring. Det hele blev da også vedtaget uden at der blev taget hensyn til nogen indsigelser overhovedet.

 

… der er selvfølgelig sket en hel del mere og der sker hele tiden noget nyt – nu kan vi ikke fremover køre med bus 34E – 35 bliver til 906 og du skal skifte i Vemmelev til 901, for at komme til Slagelse. Og så kører der ikke bus efter kl. 20.00. Vi indsendte vort høringssvar – som blot var en gentagelse af det fra sidste år. Vi vidste at de ville blæse vort svar en lang march og vedtage planen.

 

Alarmer – formanden uddelte en folder om en særlig slags naboalarmer og gav en kort omtale. Bestyrelsen vil måske arbejde videre med sagen.

Erstatning for glødelamper – formanden omtalte, at man kunne anvende halogenlamper udformet som almindelige glødelamper i armaturer med alle slags lysdæmpere. Disse halogensparepærer (det er nu ikke meget man sparer) kan købes for 12 -14 kroner stykket hos Harald Nyborg i Slagelse under mærket Cosna. De giver et kraftigere lys end almindelige glødelamper. Når det nævnes skyldes det, at vi ved at mange af vore medlemmer har udendørs belysning med automatik der forudsætter en glødelampe i armaturet og indendørs armaturer med lysdæmpere der også kræver en glødelampe. Så her er løsningen.

 

BERETNINGEN BLEV ENSTEMMIGT GODKENDT